Delägarhandboken - Trädvård

Ansvarsfördelning Trädvård

  • Föreningen ansvarar för den långsiktiga trädvårdsplanen för området.
  • Föreningen ansvarar för beskärning av träd på förskolan, allmänningar och andra gemensamma ytor.
  • Föreningen ansvarar för fällning och nyplantering på allmänningar och andra gemensamma ytor i samråd med de närboende.
  • Föreningen ansvarar för beskärning av vissa utvalda träd som står i delägarnas trädgårdar (listas i trädvårdsplanen). Motivet till att föreningen sköter dessa är att dessa träd har av styrelsen bedömts som extra betydelsefulla för områdets karaktär.
  • Delägaren ansvarar för skötsel av träd på den egna trädgården. Beskärning (om nödvändigt) ska göras på ett korrekt sätt.
  • Fällning av träd får INTE ske utan godkännande av styrelsen.
  • Delägaren ansvarar för att nyplantering av träd i egen trädgård görs på sådant sätt att fastigheten inte på sikt kan påverkas negativt (träd får t ex inte planteras för nära husvägg) och att inte områdets karaktär påverkas negativt. Vid tveksamheter ska styrelsen rådfrågas.