Delägarhandboken - Underhållsansvar

Inre och yttre underhåll

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Som boende i en bostadsrättsförening är du alltså ansvarig för att underhålla den egna bostaden invändigt. I föreningens stadgar står följande i paragraf 27:
“Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymme i gott skick. Till lägenhetens inre räknas såväl väggar, golv och tak, som inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättsinnehavaren svarar dock ej för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och ej heller för underhåll av radiatorer och vattenarmatur, eller av anordningar för avlopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten...”

Föreningens skyldigheter

Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt ventilationskanaler. Föreningen svarar alltså för underhåll av de anordningar för värme, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med fram till anslutningspunkten, inklusive stam- och grenledningar för avlopp inom lägenheten. Föreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer (element), dock ansvarar bostadsrättshavaren för att hålla radiatorerna i gott skick, exempelvis genom att måla dessa med jämna mellanrum. Underhåll kan i vissa fall innebära utbyte.

Om skada uppstår på yttre underhållet

För att föreningen ska stå för detta ska brister före åtgärdande anmälas till styrelsen som då gör en besiktning av skadan/problemet. Därefter görs en bedömning av lämplig åtgärd.

Om problem konstateras (av styrelsen eller dess representant) och bedöms behöva åtgärdas och underhållsansvaret åvilar föreningen utföres reparation/renovering/utbyte på föreningens bekostnad. Tjänsten/produkten får dock ej beställas utan godkännande av styrelsen eller dess representant. Undantag kan ges vid akuta skador som riskerar förvärras eller skada fastigheten/inventarier under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren inte får tag på någon i styrelsen.

Bostadsrättshavarens skyldigheter

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är att du ska dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaden för åtgärderna. Du är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar (inkluderar lås och beslag) och andra reparationer så att lägenheten med tillhörande övriga utrymmen hålls i gott skick. Det gäller även ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten, inte tjänar fler än en lägenhet och inte är stamledningar.

Om bostadsrättshavaren utrustar lägenheten med installationer som avviker från standard (det vill säga det som lägenheten ursprungligen utrustades med) som har godkänts av styrelsen ansvarar bostadsrättshavaren själv för underhåll av installationerna.

Varför har vi eget underhållsansvar?

Det egna underhållsansvaret är stadgat i bostadsrättslagen, där det bl a står:
”Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12§ Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler…”
Lagtexten överensstämmer alltså väl med den text vi har i våra stadgar.

Hur fungerar eget underhållsansvar? 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten när det behövs. Underhållsansvaret innebär att du även svarar för reparation av skador i lägenheten även om du inte själv har orsakat dem. Du kan dock kräva ekonomisk ersättning för reparationerna av den som vållat skadorna. Om inte skadorna i lägenheten hotar att skada annans egendom väljer du själv när du vill reparera din lägenhet.

Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, exempelvis förråd och garage. Mark kan också omfattas om den ingår i bostadsrätten.

Till lägenhetens inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Du svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen har försett lägenheten med och de tjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

Du har rätt att göra förändringar i lägenheten. I följande fall krävs dock styrelsens tillstånd:
  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten, exempelvis att ändra planlösningen.
Åtgärder som berör något som hör till föreningens ansvar får du aldrig göra utan styrelsen tillstånd. Alla förändringar av byggnadernas ursprungliga utförande som bostadsrättshavare gjort är helt och hållet dennes ansvar, exempelvis målning av golv eller tak, inglasningar m.m.